Eerder verworven competenties/Eerder verworven kwalificaties

Namens de Academie voor Sportkader is begin 2010 het project ‘Eerder verworven competenties / Eerder verworven kwalificaties’ (EVC/EVK) gestart. Het project heeft als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met eerder verworven competenties (EVC) of eerder verworven kwalificaties’ (EVK) op een eenvoudigere manier deel te kunnen laten nemen in de sportwereld in Nederland.

 

Product: reader EVC/EVK

De ASK heeft een projectgroep opgestart om een eindproduct op te stellen waarmee alle bonden aan de slag kunnen. Begin januari heeft dit geleid tot de reader ‘EVC/EVK, werkafspraken’. De bedoeling is dat alle bonden dezelfde handelswijze hanteren. Hoewel er binnen bonden altijd enige mate van verschil zal zijn, omdat er bondspecifieke eisen zullen zijn waar rekening mee gehouden moet worden, is het de bedoeling dat alle bonden dezelfde handelswijze gebruiken.

 

Deelonderwerpen reader

De werkafspraken behandelen vijf verschillende deelonderwerpen:

  • EVK: bonden onderling (werkafspraken); 
  • EVK: overgang van oude diploma’s naar nieuwe diploma’s (KSS);
  • EVK: internationaal (buitenlands diploma);
  • EVK: onderwijs (erkennen PVB’s tussen bonden en onderwijs);
  • EVC: het traject (van scan naar persoonlijk adviesleerplan).

 

Bij elk onderwerp zit een tekstuele beschrijving of leeswijzer. Ook zijn er stroomschema’s of matrices gemaakt om zo op een eenvoudige manier het probleem in te kunnen schalen en op een consequente manier af te kunnen handelen.

 

Gebruik door bond

Elke bond kan de reader raadplegen om vervolgens op dezelfde manier bepaalde vraagstukken te behandelen. Omdat niet ieder probleem van tevoren valt op te lossen, is er met het klankbordoverleg en de ASK afgesproken dat 2012 gebruikt wordt als pilotjaar. Alle bonden kunnen in dit jaar ervaring opdoen met het gebruik van de EVC/EVK-reader. Het ligt in de bedoeling om deze reader de komende jaren steeds te updaten aan de hand van de ervaringen die er worden opgedaan met EVC/EVK-trajecten.

 

Wij verzoeken alle bonden die gebruikmaken van de reader om hun ervaringen te delen met de ASK.
 
Product: Scans
Ten behoeve van het gebruiken van EVC/EVK zijn er voor niveau 3 en 4 scans ontwikkeld. Met deze scans kan men aangeven op welke competenties al ervaring is opgedaan. Deze ingevulde scan wordt via de Academie voor Sportkader doorgestuurd naar de betreffende bond. De bond dient de scan te beoordelen en nader contact op te nemen met de betreffende persoon met betrekking tot het wel of niet toekennen van EVC/EVK.