Auditing

Auditing

Toetsing en de daarop gebaseerde kwalificatie is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsborging van sportkader.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2010 haar rol van kwaliteitsbewaker van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) overgedragen aan de georganiseerde sport. Dit betekent dat NOC*NSF vanaf 1 mei 2010 verantwoordelijk is voor zowel het beheer en onderhoud van de KSS als voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing die in het kader van de KSS plaatsvindt. In de periode van 1 mei 2010 tot oktober 2011 zijn de audits in opdracht van NOC*NSF uitgevoerd door Calibris Contract. Vanaf november 2011 geeft NOC*NSF zelf invulling aan haar rol als kwaliteitsbewaker en heeft ze hiervoor de auditorganisatie ingesteld.

De kwaliteitsbewaking van de toetsing geschiedt met ingang van 2016 door interne en externe audits en kennisdeling.

De interne audits organiseert de sportbond zelf. Hiervoor kan ze een beroep doen op toetsingscommissies van collega sportbonden (collegiale consultatie) of externe deskundigen. Ze kan het ook op basis van een self-assessment doen. De checklisten voor de interne audit zijn hetzelfde als voor de externe audit, die wordt uitgevoerd door de auditorganisatie van NOC*NSF. De bevindingen van de interne audit worden meegenomen bij de externe audit. De tijd tussen de in- en externe audit is twee jaar, dat wil zeggen dat de externe audit eens in de vier jaar plaatsvindt.

Waarom een audit?

Het doel van de Audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de KSS en de daarop gebaseerde model toetsdocumenten.

 • Transparant wil zeggen dat de audituitslag door middel van een voor alle betrokken partijen inzichtelijke en volgbare procedure tot stand komt.
 • Betrouwbaar betekent dat verschillende auditoren onafhankelijk van elkaar tot een zelfde audituitslag komen.
 • Valide geeft aan dat de audit meet wat het moet meten, namelijk of de toetsing van het sportkader gebaseerd is op de KSS en de bijbehorende toetsdocumenten.

Auditoren maken hierbij gebruik van checklisten.

Wat is een audit?

Een externe audit bestaat uit drie delen.

 • 1e dagdeel: deskresearch Er zal worden gekeken naar de kwalificatieprofielen, het toetsreglement sport, de toetsplannen en PVB-beschrijvingen en de bevindingen van de interne audit (als die volgens rooster heeft plaatsgevonden) en de website (als daar naar wordt verwezen in de toetsdocumenten).
  De bond dient alle documenten van alle kwalificaties (digitaal) klaar te hebben liggen.
 • 2e dagdeel: gesprek met de toetsingscommissie plus de “visitatie” van portfoliobeoordelingen van de door de auditorganisatie opgevraagde portfolio’s.
 • 3e dagdeel: visitatie van een praktijkbeoordeling plus een gesprek met de PVB-beoordelaar(s).

Het heeft de voorkeur dat alles op één dag plaatsvindt, maar dat is niet verplicht. Voor de interne audit kan men desgewenst meer tijd nemen.

Vereiste toetsdocumenten

De toetsing wordt per kwalificatie door een sportbond vastgelegd in drie samenhangende documenten*):

 • het toetsreglement sport
 • het sportspecifieke kwalificatieprofiel
 • het toetsplan van de kwalificatie en de PVB-beschrijvingen

Dit zijn de documenten die worden bekeken bij de deskresearch.

*) Vanaf 1 januari 2015 wordt alleen nog geaudit op basis van de modeldocumenten gebaseerd op de KSS 2012. Dat wil zeggen op het (model) toetsreglement sport en de toetsdocumenten die zijn vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013.

De expertgroep KSS heeft de kwalificatieprofielen en toetsdocumenten van de Kwalificatiestructuur Sport 2012 herijkt. De herijkte versie biedt naast de gebundelde documenten (pdf-bestanden), werkdocumenten (Word-bestanden) waar sportbonden mee aan de slag kunnen.

In het kader van de audits blijft KSS 2012 tot het volgende grote onderhoud (2020) van kracht.

Kwalificatieprofielen:

- Werkdocumenten (zip-bestand)
- Bundeling van kwalificatieprofielen (zip-bestand)

Toetsdocumenten:

- Werkdocumenten (zip-bestand)

Overzicht bundelingen:

- Toetsdocumenten trainer-coach 1 t/m 5 (pdf)
- Toetsdocumenten instructeur 1 t/m 5 (pdf)
- Toetsdocumenten official 1 t/m 5 (pdf)
- Toetsdocumenten opleider 4 en 5 (pdf)

Informatie over NLQF

De kwalificatie instructeur 3 is ingeschaald op NLQF niveau 3
De kwalificatie instructeur 4 is ingeschaald op NLQF niveau 4
De kwalificatie trainer-coach 3 is ingeschaald op NLQF niveau 3
De kwalificatie trainer-coach 4 is ingeschaald op NLQF niveau 4
De kalificatie trainer-coach 5 is ingeschaald op NLQF niveau 5
De kwalificatie opleider 4 is ingeschaald op NLQF niveau 4
De kwalificatie opleider 5 is ingeschaald op NLQF niveau 5

Wat betekent dit?

Het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van zowel publieke als private kwalificaties te vergelijken. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en een instroomniveau.

Het NLQF rangschikt alle kwalificaties (diploma’s en certificaten) in Nederland op verschillende niveaus. Beginnend bij een instroomniveau (basiseducatie1) en daarboven de niveaus 1 (basiseducatie 2, vmbo bb en mbo 1) tot en met 8 (doctoraat en medisch specialist).

Het NLQF is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Hierdoor kunnen kwalificaties qua niveau met elkaar vergeleken worden, ook met kwalificaties buiten onze landsgrenzen.

Meer informatie over NLQF en de leerresultaten per niveau is te vinden bij de downloads

Overige documenten: 

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de externe audit en het uitvoeren van de interne audit ligt bij de sportbond. De auditorganisatie attendeert de sportbonden bijtijds op het feit dat de externe audit moet worden aangevraagd of dat de interne audit moet worden uitgevoerd. Voor de periode 2016-2019 is hiervoor een schema opgesteld.

De aanvraag voor een externe audit geschiedt namens het bestuur van de sportbond op het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier (zie tabblad 'Digitaal aanvraagformulier').

Met de nieuwe opzet van de externe audit moeten alle toetsdocumenten en kwalificatieprofielen ter inzage aanwezig zijn, ze hoeven dus niet meer van te voren te worden opgestuurd naar de auditorganisatie. Met de aanvraag moet wel een lijst met alle gediplomeerden van het afgelopen jaar worden meegestuurd. Uit deze lijst wordt voorafgaand aan de audit een selectie gemaakt van de portfolio’s en de beoordelingen daarvan die de auditor wil inzien.

>> check de flowchart auditing

Onderscheid tussen interne audit en externe audit

Voor de interne audit en externe audit worden dezelfde checklisten gebruikt. De interne audit geschiedt onder regie van de bond zelf. Uiteraard kan de bond daarbij collega sportbonden of externe deskundigen inschakelen. De externe audit wordt uitgevoerd door een auditor in opdracht van de auditorganisatie van NOC*NSF.

Frequentie audits

De interne audits en externe audits vinden afwisselend om de twee jaar plaats. De externe audit vindt eens in de vier jaar plaats. Bij de externe audit worden de bevindingen van de interne audit meegenomen. De exacte datum (of data) van de externe audit wordt in samenspraak tussen de auditorganisatie en de sportbond gekozen. Overschrijden van de frequentienorm is alleen mogelijk na toestemming van de auditorganisatie. 

Consequenties positieve audituitslag

Een positieve audituitslag levert het recht op om tijdens de rest van het kalenderjaar waarin de audit plaats heeft gevonden plus de vier op de audit aansluitende volledige kalenderjaren het logo van NOC*NSF op de diploma’s te plaatsen en te vermelden dat NOC*NSF het betreffende diploma erkent. Dit keurmerk betekent dat de toetsing van de betreffende sportbond voldoet aan de gezamenlijk overeengekomen kwaliteitscriteria. Dit geldt ook voor diploma’s uit de officiallijn.

Voor de kwalificaties trainer-coach 3, 4 en 5 en opleider 5 mag bij een positieve audituitslag tevens het NLQF-logo op het diploma worden geplaatst. Voor het plaatsen van de logo’s van NOC*NSF en NLQF zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn verkrijgbaar via de auditorganisatie.

Consequenties uitgestelde of negatieve audituitslag

Een uitgestelde uitslag wordt gegeven wanneer er nog kleine punten ter verbetering zijn. De sportbond krijgt hier in overleg met de auditorganisatie een bepaalde periode (meestal een maand) de tijd voor. Wanneer de verbeteringen niet binnen de aangegeven tijd zijn aangebracht of de audituitslag direct negatief is, krijgt de bond een heraudit. Wanneer de deskresearch al als voldoende was beoordeeld en er geen wijzigingen zijn aangebracht in de toetsdocumenten, bestaat de heraudit uit een gesprek met de auditorganisatie en een (her)visitatie van portfoliobeoordelingen en een praktijkbeoordeling (dagdelen 2 en 3). De heraudit dient binnen een jaar plaats te vinden. Als de uitslag ook dan negatief is, vervallen de rechten op het logo/keurmerk en daarmee de erkenning van het diploma voor NOC*NSF (en in voorkomende gevallen NLQF).

Documenten

Hier vindt u het digitale aanvraagformulier voor de aanvraag van een audit.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: