di 18 jul 2017
Impuls Kader 2017

Eind december 2016 heeft de tweede kamer een amendement van Rudmer Heerema aangenomen. Hierdoor wordt een extra bedrag vrijgemaakt voor het 'versterken van de breedtesport in Nederland' met name op het gebied van het ontwikkelen van kader/vrijwilligers. Het bedrag van maar liefst €775.000,- dient ten goede te komen aan projecten ten behoeve van de sport(bonden) in de vorm van projectsubsidies. Het doel van de projecten moet zijn om bijdragen te leveren aan:

  • Het noodzakelijk kader op peil te houden
  • Het opleiden van trainers en ondersteunen van vrijwilligers
  • Het versterken van het scheidsrechterskorps

Het amendement onderstreept de noodzaak van voldoende bekwaam kader. Het geeft de sport de mogelijkheid om in een relatief korte tijd een aantal kwantitatieve en kwalitatieve stappen te maken. Vanwege het feit dat er kortgeleden een geheel proces doorlopen is om te komen tot het huidige programma clubkaderontwikkeling, en de korte tijdspanne, is ervoor gekozen om de in de huidige Ontwikkelagenda beschreven (en vaak reeds gestarte programma’s) als uitgangspunt te nemen.

In de praktijk betekent dit, dat er gekeken is op welke manier het mogelijk is om reeds gestarte of eerder aangedragen activiteiten en projecten vanuit de Ontwikkelagenda 2017 te verbreden te verdiepen te versnellen of te versterken. 

Dit heeft geleid tot een omvangrijk programma onderverdeeld in 6 deelprogramma’s. In de bijlage bij dit bericht een opsomming van deze deelprogramma’s; de bijbehorende trajecten; opdrachtgevers en de projectleiders.

Op Platform Kader Smal (PKS) van 15 juni jl. is het programma uitgebreid toegelicht en is er op een aantal trajecten expliciet ingezoomd. De PPT van deze bijeenkomst is bij Anouk ter Bille (anouk.terbille@nocnsf.nl) op te vragen. 

Voor verdere vragen over het totale programma kun je terecht bij  Jan Minkhorst (jan.minkhorst@nocnsf.nl).

Uitnodiging!

Wanneer je als bond betrokken wilt zijn bij een (deel)programma of traject stel je dan in verbinding met Jan Minkhorst, Anouk ter Bille of bij een van de genoemde opdrachtgevers/projectleiders. Diegene die dat al gedaan hebben tijdens PKS behoeven dat niet opnieuw te doen.

Betrokkenheid kan in allerlei vormen: van meelezer, via mededenker, naar uitvoerder van een pilot tot het leveren van een (deel)projectleider. Of op andere manieren.

Laat het ons weten!

Impuls Kader 2017 (amendement Heerema) – Programmaoverzicht inclusief (deel)trajecten

 

Deelprogramma 1: Clubbestuurders en de ontwikkeling van hun club op lokaal niveau

Projectleider(s)

Opdrachtgever

Traject 1:

Regionale ontmoetingen van bestuurders

Bas van der Heijden & Lars Cornelissen (beide NOC*NSF)

 

Peet Mercus (NOC*NSF)

Traject 2:

Landelijke bestuurskalender en Sportbestuurdersacademie

Rutger Nienhuis (Nevobo)

Traject 3:

Module vrijwilligersmanagement

*Vacature

Deelprogramma 2: Opleiden van trainer-coaches en instructeurs

Traject 4:

‘Introduceren trainersbegeleiding op de club’

Tineke Bosch & Roel van der Weide (beide KNKV)

Jens van der Kerk (KNVB/VSK) in samenwerking met met Arjen Boonstoppel, Remco Haring en Jan Minkhorst (allen NOC*NSF)

Traject 5:

Handreiking trainersbegeleiders (4 inzichten)

Jens van der Kerk (KNVB/VSK)

Traject 6:

(Door)ontwikkelen en implementeren oefenstofapps

Robin Sack (NOC*NSF)

Traject 7:

Omzetten en verbeteren van bestaande materialen naar E-learning producten

Marit v. Genderen (NOC*NSF), Jacqueline de Wit (Nevobo) en Nynke Lely (extern), Tischa Neve (extern)

Traject 8:

Beschrijven van de wijze waarop een ‘leven lang leren van coaches’ ingericht en gefaciliteerd kan worden

Kim Boterenbrood (KNSB)

Deelprogramma 3: Arbitrerend kader (scheidsrechters en officials)

Traject 9:

De huidige pilot van het Arbitrage Informatiesysteem (tevredenheidsmeting voor scheidsrechters) uitbreiden en implementeren bij minimaal 5 bonden

Jan Vlasblom (NOC*NSF/VSK)

 

Jan Vlasblom (NOC*NSF/VSK)

Traject 10:

Werving vrouwen voor arbitrage

Yolanda Brada (KNHB/extern)

Traject 11:

Verbetering kijkgedrag arbitrage

Sean Mallon (KNVB/VSK)

Deelprogramma 4: Vergroten kwaliteit van opleiders opleidingen en scholingen

Traject 12:

Pilotten en breed implementeren van vernieuwde wijze van auditen

Remco Haring & Anita Thomassen (NOC*NSF)

 

Remco Haring (NOC*NSF)

Traject 13:

Doorontwikkelen sportopleidingen.nl

Erik Kleinpenning (Extern)

Traject 14:

Aanzet voor de realisatie van een gezamenlijk platform van opleiders in de sport

Jacqueline de Wit (Nevobo)

Deelprogramma 5: Verhogen kwaliteit monitoring

Traject 15:

Het upgraden van de Sportaanbiedersmonitor en Sportkadermonitor

Sofie Korbee (NOC*NSF)

Bas van Haren (NOC*NSF)

Traject 16:

Haalbaarheidsonderzoek register trainer-coaches en instructeurs

Sofie Korbee (NOC*NSF)

Deelprogramma 6: Programmanagement

Programmamedewerker

Programmamanager

-

Het managen van de activiteiten/deelprogramma’s

Anouk ter Bille (NOC*NSF)

Jan Minkhorst (NOC*NSF)

Deel dit via: