Deze opleiding kost €50,00
NHB Bondsscheidsrechter

Programma

1e opleidingsdag zaterdag 21 januari 2017 09:00 tot 17:00 uur Prins Bernhardt - Den Bosch
2e opleidingsdag zondag 22 januari 2017 09:00 tot 15:00 uur Prins Bernhardt - Den Bosch

Deel dit via: